Thực tiễn kinh nghiệm

Góp vốn kinh doanh bằng nhãn hiệu, sáng chế cần lưu ý những gì?

Trước thời đại công nghệ, khoa học ngày càng phát triển, tài sản góp vốn không chỉ tập trung vào tài sản hữu hình mà còn cả tài sản vô hình như nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế công nghiệp.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.