Hình ảnh công tác chuẩn bị Bầu cử 23.5.2021 - Ngày Hội toàn dân

Công tác chuẩn bị Bầu cử tại phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Hình ảnh công tác chuẩn bị Bầu cử tại phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.

Tất cả công việc đã được chuẩn bị hoàn tất, chu đáo bởi cán bộ, nhân dân phường.

Minh Hảo

 

Link nội dung: https://phapluatbanquyen.phaply.vn/hinh-anh-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-2352021-ngay-hoi-toan-dan-a338.html