TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Tờ khai đăng ký sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý

(Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phụ lục A - Mẫu số 01-SC: Tờ khai đăng ký sáng chế

Phụ lục A - Mẫu số 02-TKBT: Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí

Phụ lục A - Mẫu số 03-KDCN:  Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Phụ lục A - Mẫu số 04-NH:  Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Phụ lục A - Mẫu số 05-CDĐL: Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

Link nội dung: https://phapluatbanquyen.phaply.vn/to-khai-dang-ky-cac-doi-tuong-so-huu-cong-nghiep-a75.html