Chính sách

“Gỡ khó” cho hoạt động thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ

Mặc dù chiếm 60% bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích do người Việt đăng ký tại Việt Nam, nhiều sản phẩm từ các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp phục vụ sản xuất và cuộc sống nhưng để phát triển và thương mại hóa công nghệ vẫn còn nhiều thách thức

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.