Hội nhập quốc tế

Hiệp định EVFTA và yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý thử nghiệm điều chỉnh hoạt động cho vay ngang hàng

Sự phát triển mang tính bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về vay vốn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng đã dẫn đến sự ra đời tất yếu của “dịch vụ tài chính mới” tại Việt Nam, ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.