Hội nhập quốc tế

Khai thác kinh tế tài sản trí tuệ - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam

Bài viết phân tích kinh nghiệm quốc tế về cách tiếp cận khái niệm tài sản trí tuệ, ý nghĩa khai thác kinh tế tài sản trí tuệ và vai trò của pháp luật sở hữu trí tuệ trong khai thác kinh tế tài sản trí tuệ, từ đó, đưa ra một số giải pháp đối với Việt Nam.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.