Hội nhập quốc tế

Pháp luật về nhượng quyền thương mại của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Đề tài Pháp luật về nhượng quyền thương mại của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam do ThS. Lê Đình Quyết (Khoa luật Thương mại Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội) thực hiện.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.