Chính sách

Luật Đấu thầu (sửa đổi) 2023 và những qui định mới quan trọng

Luật giảm trường hợp chỉ định thầu; không qui định trường hợp đấu thầu đặc biệt; hoàn thiện chính sách đấu thầu trong lĩnh vực y tế; mua sắm hàng hóa trong nước, sản phẩm đổi mới sáng tạo, mua sắm xanh ..., bổ sung nhiều hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.