Chính sách

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Cú hích lớn về chính sách, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và nâng cao mức độ bảo hộ quyền SHTT tại Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 07/2022/QH15) chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023. So với hai lần sửa đổi, bổ sung trước đó, lần sửa đổi, bổ sung thứ ba này được đánh giá là toàn diện nhất từ trước đến nay, tạo nên một dấu mốc quan trọng mới trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, góp phần đưa hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam lên chuẩn mực thế giới.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.