Hội nhập quốc tế

Thẩm phán Mỹ và thẩm quyền với các dự án đầu tư

Nghiên cứu từ thực tế và theo qui định của pháp luật Mỹ cho thấy Thẩm phán Mỹ có những quyền hạn nhất định ( nếu không muốn nói là rất quan trọng – PV) trong việc ” soi xét” các dự án hoặc soi xét các vấn đề kinh doanh thương mại khác của các DN.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.