Bảo hộ

Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý "Lý Sơn" cho sản phẩm tỏi

Ngày 29/6/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2421/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00081 cho sản phẩm tỏi “Lý Sơn”. Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.