TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Lợi Trần

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

(Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phụ lục A - Mẫu số 05-CDĐL: Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.