Quy trình Khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ

Lợi Trần

Thực hiện quyền khi bị từ chối đơn đăng ký hoặc đối tượng mới được cấp văn bằng bảo hộ trừng hoặc tương tự gây nhầm lẫn đối với đối tượng đã được bảo hộ trước đó.

1. Quyền khiếu nại: 

Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

2. Nội dung khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết khiếu nại:

Nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung quyết định bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại.

Đơn khiếu nại phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hiệu khiếu nại lần đầu là chín mươi ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Trong thời hiệu khiếu nại lần thứ hai là ba mươi ngày kể từ hết thời hạn giải quyết khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ (nại khiếu nại lần đầu) theo quy định của pháp luật về khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện tại toà án.

Đơn khiếu nại nộp sau thời hiệu nêu trên không được xem xét.

Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần thứ hai theo quy định của pháp luật về khiếu nại hoặc nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khởi kiện tại toà án.

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra thông báo thụ lý hoặc từ chối thụ lý đơn khiếu nại, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.