Quyết định 552/QĐ-BTP năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Bộ Tư pháp

Căn cứ các Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017, Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020, Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Ngày 12/04/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định ban hành Quyết định số 552/QĐ-BTP năm 2021 để triển khai các quyết định trên.

Quyết định số 552 là để ban hành Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Bộ Tư pháp. Kế hoạch này còn được ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-BTP ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Mục đích của Kế hoạch

Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Bộ Tư pháp đã được xác định tại Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 và Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Yêu cầu được giao

- Cụ thể hóa đầy đủ nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 và Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

- Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi.

- Phân công trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, đồng thời tăng cường phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Chi tiết nội dung

Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2289/QĐ-TTg

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện khung pháp luật về tài sản, hợp đồng, quyền sở hữu và các vấn đề khác có liên quan của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xây dựng Báo cáo nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong dự báo, phân tích chính sách, soạn thảo, ban hành, tổ chức, giám sát thực thi pháp luật, bảo đảm cơ chế phản hồi thông tin, phản ứng chính sách kịp thời, chính xác, theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội trình Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Bộ Tư pháp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 127/QĐ-TTG

Xây dựng Báo cáo về hoàn thiện, bổ sung các văn bản pháp luật về trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan tới trí tuệ nhân tạo.

Xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Bộ Tư pháp (thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổng hợp) trình Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời các vướng mắc pháp lý theo đề nghị của các Bộ, ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp.

Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị thường xuyên trao đổi, cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi về Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế để kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế là đơn vị đầu mối, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình, kết quả và đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.

Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ (nếu có).

2. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ hướng dẫn lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

 

NGUYỄN LAN (tổng hợp)

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.