Sẽ ban hành Thông tư thay vì xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”

Đinh Văn Chiến

Chính phủ đồng ý kiến nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 713/TTr-BCT ngày 16/2/2022 về việc rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”.

Theo đó, Chính phủ đồng ý kiến nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 713/TTr-BCT ngày 16/2/2022 về việc rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”.

sx-tai-vn-1653968766-1654005958.jpg
Sẽ ban hành Thông tư thay vì xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”.

Bộ Công Thương xem xét, quyết định ban hành văn bản “Sản xuất tại Việt Nam” ở cấp Thông tư theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình.

Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và xử lý văn bản trái pháp luật (nếu có) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định có liên quan. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2022.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tư pháp; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.