Thông tư mới quy định giảm một số phí, lệ phí liên quan đến Sở hữu trí tuệ

Ky Anh

(PLBQ). Ngày 24/06/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC.

Thông tư được ban hành theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Xuất hiện từ cuối năm 2019, đại dịch COVID-19 đã và đang có những tác động to lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế và xã hội ở khắp nơi trên toàn thế giới. Nhiều tác động được dự báo sẽ kéo dài và nhiều thay đổi trong đời sống xã hội ngay cả khi hết dịch.

Việt Nam cũng không nằm ngoài cơn khủng hoảng mang tên Covid-19.Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Dù Việt Nam vẫn làm tốt trong vai trò kiểm soát dịch và đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân, thế nhưng dịch bệnh vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây ra những khó khăn nhất định cho tất cả mọi người.

Chính vì thế, nhà nước ta đã ban hành ra một loạt các Nghị quyết, Nghị định và Chỉ thị để đảm bảo sự phát triển kinh tế, mang lại sự ổn định cho cuộc sống của người dân như:

- Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10344/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

… và một số văn bản liên quan khác.

Thế nên, để thực hiện các Nghị quyết, Nghị định trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC nhằm giảm một số phí, lệ phí cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó bao gồm một số phí, lệ phí liên quan đến Sở hữu trí tuệ.

Mức thu một số khoản phí, lệ phí

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, mức thu một số khoản phí, lệ phí được quy định như sau:

- Lệ phí sở hữu công nghiệp: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

- Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 3 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.

- Phí bảo hộ giống cây trồng:

Duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng từ năm thứ 1 đến năm thứ 3; từ năm thứ 4 đến năm thứ 6; từ năm thứ 7 đến năm thứ 9: Bằng 80% mức thu phí tương ứng quy định tại điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.

Duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng từ năm thứ 10 đến năm thứ 15; từ năm thứ 16 đến hết thời gian hiệu lực của Bằng bảo hộ: Bằng 70% mức thu phí tương ứng quy định tại điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.

Nội dung khác của Thông tư

Các Thông tư được quy định dẫn chiếu nêu trên gọi chung là các Thông tư gốc. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí được giảm như đã nêu thì các nội dung còn lại được thực hiện theo quy định tại Thông tư gốc: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này.

Thông tư số 47/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

NGUYỄN LAN (tổng hợp)

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.