Từ ngày 01/03/2022, cá nhân thuộc trường hợp nào thì được kinh doanh bất động sản?

Đinh Văn Chiến

Theo quy định tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP, cá nhân vẫn được quyền kinh doanh bất động sản nhưng chỉ những cá nhân thuộc trường hợp cụ thể sau đây:

Tại điểm a, khoản 2, Điều 76, Luật Đầu tư 2020 nêu rõ: Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều này.

Trong quy định khoản 2, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 nêu rõ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Như vậy, cá nhân kinh doanh bất động sản bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã trừ trường hợp bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên. Tuy nhiên, trường hợp này phải kê khai nộp thuế dù không phải thành lập doanh nghiệp.

Từ các quy định trên, cho thấy, từ ngày 01/03/2022, theo quy định tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP, cá nhân vẫn được quyền kinh doanh bất động sản nhưng chỉ những cá nhân thuộc trường hợp nêu trên.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.