Bảo hộ

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Bình Định” cho sản phẩm cây mai vàng

Ngày 25/01/2024, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 19/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00136 cho sản phẩm cây mai vàng“Bình Định”. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.