Quy trình Phản đối đơn đăng ký sở hữu trí tuệ

Lợi Trần

Phản đối đơn đăng ký sở hữu trí tuệ là việc một chủ thể có ý kiến với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam về việc cấp hay không cấp Văn bằng bảo hộ cho đơn đó.

Thực hiện quyền khi phát hiện có đơn đăng ký của chủ thể khác trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn đối với đối tượng đã được bảo hộ.

1. Thời hạn để phản đối đơn:

Theo quy định của pháp luật, thời hạn để phản đối đơn được tính kể từ ngày đơn đăng ký được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ.

2. Lợi ích của việc phản đối đơn:

– Phản đối đơn đăng ký có tác dụng to lớn đối với việc sử dụng quyền cũng như để ngăn chặn được hành vi sử dụng và đăng ký không đúng quy định của pháp luật.

– Phản đối đơn đăng ký là một trong những căn cứ để Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam quyết định cấp hay không cấp Văn bằng bảo hộ cho đơn đăng ký.

– Phản đối đơn là cách để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp nếu cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

3. Quyền phản đối đơn:

Pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam quy định rằng bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền phản đối đơn, có nghĩa là có trường hợp một đơn đăng ký sẽ có thể có nhiều phản đối đơn.

 

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.