Nghiên cứu trao đổi

Những bất cập về quyền tác giả, quyền liên quan trong quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ hiện hành

Luật sở hữu trí tuệ (SHTT) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006, trong suốt thời gian triển khai thi hành Luật thì tình trạng vi phạm pháp luật về SHTT và xâm phạm quyền SHTT không hề giảm đi mà vẫn có chiều hướng gia tăng, một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là pháp luật về SHTT còn nhiều bất cập

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.