Nghiên cứu trao đổi

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn

Trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ có 7 chính sách lớn cần sửa đổi, dự kiến sửa 44 điều trên tổng số 222 điều của Luật. Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp tháng 10 năm 2021 và trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp tháng 5 năm 2022.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.