Nghiên cứu trao đổi

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ - góp phần đưa hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam lên chuẩn mực thế giới

Kể từ nghị định đầu tiên của Chính phủ quy định về sáng kiến và sáng chế năm 1981 [1], tính đến nay mới qua bốn thập kỷ nhưng hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT) được đánh giá là một trong những hệ thống pháp luật phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT trong 4 thập kỷ qua luôn là một chặng đường đầy gian nan, thử thách khi phải luôn duy trì nguyên tắc cốt lõi của hệ thống SHTT, đó là cân bằng giữa quyền của chủ sở hữu và lợi ích hợp pháp của xã hội; đáp ứng nhu cầu nội tại, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của đất nước nhưng vẫn tương thích với xu hướng phát triển chung của hệ thống SHTT toàn cầu.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.