Nghiên cứu trao đổi

Chính sách tiền tệ xanh nhìn từ các nước và gợi mở với Việt Nam

Nhiều Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã ý thức rất sâu sắc về các rủi ro biến đổi khí hậu, ví dụ biến đổi khí hậu tác động mạnh làm thiếu hụt nguồn cung hàng hóa đưa đến rủi ro lạm phát.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.