Nghiên cứu trao đổi

Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi): Đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng 4.0

Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) đang được các đại biểu quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14. Hiện về cơ bản, dự án luật nhận được sự tán thành, đồng thuận cao.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.