Nghiên cứu trao đổi

Những vấn đề pháp lý trong giao kết JEDI giữa Lầu Năm Góc và Microsoft: Có thể trở thành án lệ..?

Giao kết JEDI giữa Lầu Năm Góc và Microsoft để thực hiện một dự án cung cấp dịch vụ nhằm hiện đại hóa công nghệ trong hoạt động công.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.