Thực tiễn kinh nghiệm

Phương thức, thủ tục, điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu, sáng chế?

(PLBQ). Nhãn hiệu, sáng chế là những thuật ngữ được sử dụng vô cùng rộng rãi trong nền kinh tế thị trường. Việc bảo hộ và chuyển nhượng nhãn hiệu, sáng chế cũng được quy định cụ thể theo pháp luật Việt Nam.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.