Thực tiễn kinh nghiệm

Bất cập trong một số quy định pháp luật xử lý vi phạm lĩnh vực kinh doanh đa cấp

Năm 2005, hoạt động kinh danh đa cấp tại Việt Nam chính thức được thừa nhận và được điều chỉnh bởi Luật Cạnh tranh và Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.