Thực tiễn kinh nghiệm

Câu chuyện về khai thác năng lượng và thắp sáng tương lai của Công ty Uncharted Play (Hoa Kỳ/Nigeria)

Thúc đẩy hoạt động vui chơi cho trẻ em đồng thời kết hợp giải quyết các vấn đề thách thức mang tính cấp bách của toàn cầu, ví dụ như thiếu khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đang là xu hướng của các doanh nghiệp trên thế giới.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.