Bên khung cửa pháp đình

Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu nhìn từ một số vụ tranh chấp nhãn hiệu “được sử dụng và thừa nhận rộng rãi” tại Việt Nam

(PLBQ). Nhãn hiệu là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường, cơ chế bảo hộ nhãn hiệu là khác nhau dựa trên khả năng phân biệt của mỗi loại nhãn hiệu cũng như mức độ biết đến rộng rãi của từng loại nhãn hiệu trong bộ phận người tiêu dùng.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.