Nghiên cứu trao đổi

Hoàn thiện khung pháp luật về tiền ảo tại Việt Nam

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, tiền ảo đã được chấp nhận như một phương tiện để thanh toán và được thừa nhận là một sản phẩm dịch vụ, hàng hóa đặc biệt…

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.