Chính sách

Khai thác quyền sở hữu trí tuệ gắn với sản phẩm OCOP

Ngày 24/4/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các Bộ: Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) tổ chức Hội thảo: “Thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP”.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.