Chính sách

Báo chí tiếp tục góp phần tích cực để thực hiện 'bình thường mới'

Báo chí cần tiếp tục làm thật tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền để "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", trong đó, lường trước và chủ động truyền thông về những rủi ro có thể xảy ra.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.