Chính sách

Quy tắc xuất xứ hàng hóa của Hiệp định RCEP theo Thông tư số 05/2022/TT-BCT

Thực hiện cam kết quốc tế trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực - RCEP, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định này. Thông tư số 05/2022/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2022.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.