Chính sách

Về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khi Việt Nam đã ký kết tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và thời đại của công nghệ 4.0, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, đòi hỏi việc hoàn thiện khung pháp lý về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số càng trở nên cấp thiết.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.