Chính sách

Bổ sung trách nhiệm của thương nhân trong quy định gì mới về thương mại điện tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.