Chính sách

Quy định mới về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Thông tư mới về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gồm 5 chương, 14 điều, trong đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa khi xây dựng dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu 10 thông tin.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.