Nghiên cứu trao đổi

Bất cập trong viêc xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức với doanh nghiệp khi góp vốn bằng nhãn hiệu, sáng chế

(PLBQ). Hiện nay, việc định giá tài sản góp vốn là nhãn hiệu, sáng chế khi bán đi không đúng với giá trị các bên đã định giá ban đầu gây khó khăn cho việc xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.